Български English

Счетоводство

Текущото счетоводно отчитане се организира по реда, определен в Закона за счетоводствои утвърден от ръководството на предприятието индивидуален сметкоплан.


При изграждането и поддържането на счетоводната система предприятията осигуряват:

 1. всеобхватно хронологично регистриране на счетоводните операции;
 2. систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация, които се откриват в началото на отчетния период и се приключват в неговия край;
 3. синтетични и аналитични счетоводни регистри, както и равенство и връзка между тях;
 4. междинно и годишно приключване на счетоводните регистри, съставяне на оборотна ведомост;
 5. изменения в извършените счетоводни записвания чрез съставяне на коригиращи счетоводни статии;
 6. прилагане на индивидуален сметкоплан.

Инвентаризация на активите и пасивите се извършва през всеки отчетен период с цел достоверното им представяне в годишния финансов отчет. Инвентаризацията се извършва по ред и начин, определени от органите на управление на предприятието.


Годишните финансови отчети се изготвят и представят на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия от предприятията, които най-малко за една от двете предходни години не надвишават показателите на два от следните критерии:

 1. балансова стойност на активите към 31 декември - 8 млн. лв.;
 2. нетни приходи от продажби за годината - 15 млн. лв.;
 3. средна численост на персонала за годината - 250 души.

Новообразуваните предприятия изготвят и представят годишните си финансови отчети на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия за годината на възникването им и за следващата година.

Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия се приемат от Министерския съвет и са в съответствие с актовете на Европейския съюз и националните особености.


Органите на управление на предприятието отговарят за съставянето, своевременното изготвяне, съдържанието и публикуването на финансовите отчети.


Информацията, представена във финансовия отчет, трябва да отговаря на следните изисквания:

 1. разбираемост - да е полезна за потребителите при вземането на икономически решения;
 2. уместност - да дава възможност на потребителите да оценяват минали, настоящи или бъдещи събития и да потвърждават или коригират свои предишни оценки при вземането на икономически решения;
 3. надеждност - да не съдържа съществени грешки или пристрастност;
 4. сравнимост - да дава възможност за сравняване на информацията на предприятието от различни години, както и с информация от други предприятия, за да се оценят ефективността, финансовото състояние и промените в него.

Финансовите отчети (междинни, годишни и консолидирани) се съставят от съставители на финансови отчети.

Съставител на финансови отчети може да бъде физическо лице или специализирано счетоводно предприятие, когато отговаря на изискванията на този закон.


Финансовият отчет на предприятие се подписва от:

 1. физическите лица, които управляват и представляват предприятието, и физическото лице, което:
  1. е съставило финансовия отчет - в случаите, когато финансовият отчет е съставен пряко от физическо лице, или
  2. управлява и представлява предприятието, което е съставител на финансовия отчет - в случаите, когато финансовият отчет е съставен от специализирано счетоводно предприятие.

Във финансовия отчет се посочват/поставят и:

 1. името и фамилията на лицата посочени по-горе;
 2. печатът на предприятието;
 3. печатът на специализираното счетоводно предприятие.

В случаите, когато финансовият отчет се съставя пряко от физическо лице, то трябва да бъде в трудовоправно, служебно или облигационно правоотношение със съответното предприятие.

Съставител на финансов отчет може да бъде лице, което отговаря на посочените изисквания за задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него професионален стаж, както следва:

 1. с висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:
  1. при магистърска степен - 2 г.;
  2. при бакалавърска степен - 3 г.;
  3. при степен "специалист" - 4 г.;
 2. с друго висше икономическо образование и 5 г. стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;
 3. със средно икономическо образование и 8 г. стаж като счетоводител.

Съставител на финансов отчет може да бъде лице, което не е осъждано за престъпление от общ характер по глава пета и по раздел I на глава шеста от Особената част на Наказателния кодекс.

Съставителите на финансовите отчети отговарят за организацията на счетоводната дейност в предприятието.

Лице, което състави финансов отчет, без да отговаря на изискванията за съставител на финансови отчети, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, имуществената санкция е в двоен размер.