Български English

Мениджмънт

Световната статистиката показва, че от 1000 новосъздадени фирми 900 (90%) от тях фалират след първите пет години от своята дейност.

От останалите 100 фирми през следващите пет години от тяхната дейност фалират още 90% или само 10 от тях остават реално на пазара.

Горепосочената статистика е доста впечатляваща,тъй като на 10-тата година от тези 1000 фирми на пазара остават едва 10 работещи фирми.

Компетентните анализи определят основно две причини за гореописаната ситуация.

Първата причина е недостига на финансови средства, а втората е липсата на професионални знания в областта на мениджмънта.Много фирми започват дейността си, финансирани от различни източници, а някои от тях и в значителни размери. В процеса на дейността този финансов ресурс се изчерпва постепенно.Липсата на добър мениджмънт довежда до невъзможност да бъдат генерирани достатъчно по количество нови входящи парични потоци и компаниите обявяват несъстоятелност и фалит.Именно поради липсата на професионални знания ресурсите на предприятиятията се управляват неефективно и неефикасно и това довежда до фатален изход.

Какви са изводите, които можем да направим от гореописаната ситуация:

  1. Когато липсват професионални знания по мениджмънт финансови средства които притежава компанията могат да бъдат изразходвани сравнително бързо.
  2. Притежаването на професионални знания дори и със сравнително ограничен финансов ресурс би довело до генериране на допълнителни приходи, които да осигурят нормалното функциониране и просперитет на компанията.

Това е и основната причина в развитите страни относителния дял на консултантския бизнес да нараства значително. Защото и най-сериозният консултански хонорар би се изплатил многократно, ако даден професионален съвет послужи за вземането на оптимално управленско решение.