Български English

Одит и финанси

Целта на независимия финансов одит е изразяване на независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост във финансовите отчети на:

 1. финансовото състояние на предприятието;
 2. отчетения финансов резултат от дейността на предприятието;
 3. паричните потоци на предприятието и промените в тях;
 4. собствения капитал на предприятието и промените в него.

Независимото одиторско мнение по горепосоченото изразява по отношение на съответствието на финансовите отчети с приложимите счетоводни стандарти, както и с всяка друга националноприета счетоводна база за изготвяне на финансовите отчети.

Формирането и изразяването на независимото одиторско мнение се извършва в съответствие с Международните одиторски стандарти.


Независимият финансов одит обхваща процедури за определяне на разумна сигурност чрез проверка на:

 1. спазването принципите на счетоводството;
 2. последователността на прилагането на оповестената счетоводна политика;
 3. методологическата обоснованост на текущото отчитане за всеобхватно и достоверно отразяване на активите, пасивите и дейността на предприятието, ограничена до постигане целите на одита;
 4. ефективността на вътрешния контрол, ограничена до постигане целите на одита;
 5. процеса на счетоводното приключване;
 6. достоверността и необходимата за потребителите обхватност на представената във финансовия отчет информация;
 7. съответствие между информацията във финансовия отчет, в отчета за управлението и всяка друга информация, която управлението предоставя заедно с одитирания отчет.

Регистрираните одитори при осъществяване на независим финансов одит спазват Професионално-етичния кодекс на Института на дипломираните експерт-счетоводители. Етичните принципи, които ръководят професионалното поведение и отговорности на одиторите, са:

 1. независимост - необвързаност на регистрираните одитори, включително чрез своите съдружници и персонал, с проверяваното предприятие, неговите ръководители или свързани с тях лица в материален, личностен или друг аспект;
 2. обективност, безпристрастност и недопускане на предубеждение, конфликт на интереси или друго влияние, което да попречи на реалната преценка на одитора;
 3. професионална компетентност - притежаването на достатъчно необходими професионални познания в областта на действащото търговско, счетоводно и данъчно законодателство, Международните счетоводни стандарти и Международните одиторски стандарти;
 4. конфиденциалност - запазване в тайна на информацията за дейността на предприятието клиент, получена в резултат на извършения независим одит;
 5. професионално поведение - одиторът действа в своята професионална работа по начин, който е в съответствие с доброто име на одиторската професия и се въздържа от действия, които биха довели до уронване престижа на професията;
 6. почтеност - одиторът е честен, последователен и обективен при изпълнението на одита;
 7. познаване и прилагане на професионалните стандарти - одиторът извършва независим одит в съответствие с приетите професионални стандарти и националното законодателство;
 8. отговорност - дипломираният експерт-счетоводител е лично отговорен за изразеното от него мнение; специализираното одиторско предприятие носи отговорност за изразеното от негово име одиторско мнение.

Независим финансов одит се извършва на годишни, междинни и други финансови отчети, когато това е определено в закон, по искане на собственици, държавни органи и други потребители на финансова информация.

Списък на дипломираните експерт-счетоводители, регистрирани одитори може да видите тук

Финансово-счетоводни анализи, мониторинг при разработване на бизнес-планове, изграждане на контролни системи.