Български English

ЕТ могат да ползват нормативно признати разходи за доходи ...

Доходите на физическите лица, регистрирани като eднолични търговци (ЕТ), които не са от основното им занятие, се облагат като се намаляват с нормативно признати разходи за дейността. Това е записано в Указание на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), публикувано в рубриката "Данъци"/"Законодателство"/"Становища и указания". Документът е издаден във връзка с постъпилите многобройни запитвания в НАП и за да се унифицира практиката по прилагането на законодателството в цялата страна.

В указанието на изпълнителния директор са дадени примери за това кога могат да се прилагат разпоредбите на чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица по отношение на доходите на ЕТ. Посочва се и че в някои случаи извършването на една дейност в качество, различно от ЕТ, може да се наложи и от изискване на нормативен акт, като например член на избирателна комисия. В този смисъл изпълнителният директор дава указание, че е допустимо ЕТ да попълват в годишните си данъчни декларации едновременно както приложение 2 за дейността им като ЕТ, така и приложение 3 – за доходи от друга стопанска дейност.

Според указанието изясняването на конкретни факти по отношение на данъчното облагане на ЕТ се извършва в хода на проверка или ревизия, а не в процеса на приемане на годишните данъчни декларации.


Доходите на българи от лихви в чужбина се декларират и облагат с данък върху доходите

Българските граждани, които получават доходи от лихви по банкови сметки, лихви по облигации, държавни ценни книжа и от колективни инвестиционни схеми, изплатени им в чужбина, трябва да подадат годишна декларация за облагане на доходите до 30 април 2008 г. До 30 юни данъчните администрации на държавите-членки на ЕС ще предоставят на НАП информация за доходите от спестявания под формата на изплатени лихви на български граждани.

Националната агенция за приходите е поискала информация и от Швейцария, Монако, Лихтенщайн, Андора и Сан Марино, както и от десет зависими и асоциирани територии на Великобритания и Холандия (Холандски Антили, Аруба, Ангила, Търкс и Кайкос, Джърси, Гърнси, Монтсерат, Британски Вирджински острови, остров Ман) на основание сключените с тях споразумения.

След като получи информация за този вид доходи, Националната агенция за приходите ще извърши съпоставка с подадените декларации за облагане на доходите и при установени разминавания, ще възложи проверки или ревизии на онези български граждани, които не са декларирали доходите си от лихви в чужбина.

На 30 април изтича и срокът в който банките, инвестиционните посредници и другите агент-платци трябва да предоставят на НАП информация за доходите от спестявания на гражданите от ЕС, реализирани в България. Информацията може да бъде подадена по електронен път, подписана с електронен подпис, както и на хартиен носител, в случаите когато получателите на доходи са малък брой. В интернет страницата на НАП е публикувано Ръководство с практическа насоченост, като целта му е да осигури помощ при дефинирането, изясняването и спазването на законовите изисквания, както и техническа спецификация, в която са заложени параметрите на информацията.